• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje Punkt informacyjny KRK

Punkt informacyjny KRK

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2016 r. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego będzie zlokalizowany w siedzibie budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 / Podwale 30 (wejście od ul. Podwale 30) pokój nr 90.


Dane kontaktowe:

ul. Komandorska 16
50-950 Wrocław
tel:  71 33-69-362
fax: 71 74-82-979

Wnioski należy składać w pok. 16.

Godziny przyjmowania wniosków:

poniedziałek        8:00 - 18:00
wtorek - piątek    8:00 - 15:00

Adres korespondencyjny:
ul. Sądowa 1
50-950 Wrocław

Numer infolinii w sprawach dotyczących Krajowego Rejestru Karnego nr tel. 71 74-89-600


Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:
30 zł – za informację o osobie
30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania we wskazanym do tego miejscu.
Znaki opłaty sądowej można nabyć w kasach sądów powszechnych.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą na adres Punktu Informacyjnego KRK.
Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Dodatkowe wskazówki na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych.
Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od 1 do 3, natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać.
W punkcie 3 formularza należy podać podstawę prawną – ustawową, uzasadniającą prawo uzyskania informacji z Rejestru.

Jeżeli informacja potrzebna jest do zamówień publicznych to:

  • dla osoby fizycznej należy podać: art. 24 ust.1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 j.t.);
  • dla podmiotów zbiorowych należy podać: art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 j.t.).

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest osoba prawna (np. spółka z o.o., spółka akcyjna) albo spółka osobowa (np. spółka jawna, komandytowa), a zapytanie dotyczy członka jej organu zarządzającego bądź wspólnika, to do zapytania należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt np. aktualny wypis z KRS, uchwałę zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu, decyzję o powołaniu itp.


W podpisie powinna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby, które osobiście składają zapytanie, muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia).

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać pełnomocnictwo sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.Procedura uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez osobę przebywającą za granicą.

Należy wypełnić i podpisać wniosek o „udzielenie informacji o osobie”, a następnie przesłać go na adres:

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Poland- wnieść opłatę o równowartości 30,00 PLN przelewem na konto:

NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
SWIFT (kod BIC): NBPLPLPW


dane banku:

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa


odbiorcą przelewu jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa


Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wpłaty.

W tytule przelewu należy wpisać „opłata za udzielenie informacji o osobie – imię i nazwisko osoby wnioskującej”. Należy również podać adres zwrotny, na który ma zostać wysłana udzielona odpowiedź.

Odpowiedź zostanie udzielona jak tylko wpłynie wniosek oraz zostanie potwierdzone dokonanie wpłata na konto.

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2015.1036 j.t.) od dnia 27 maja 2012 roku uległ zmianie sposób udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego na wniosek osoby (art. 7 ust.1 ustawy), będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska.

W związku z powyższym zaświadczenia obywateli państw UE będą wydawane wyłącznie przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie.

Obywatel UE może złożyć wniosek w każdym Punkcie Informacyjnym KRK na terenie Polski wskazując jednocześnie, na jaki adres ma zostać odesłana informacja z rejestru karnego chyba, że wyrazi wolę odbioru informacji w Punkcie Informacyjnym KRK w miejscu składania wniosku.

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

 

Krajowy Rejestr Karny (online)
opłata za informacje z KRK (online)- 20,00 zł

- utworzenie konta -https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web
- logowanie - https://ems.ms.gov.pl/login/1
- informacje -https://ems.ms.gov.pl/

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2014r. „w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego”

UWAGA: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI OSTRZEGA

W związku z napływającymi do Ministerstwa Sprawiedliwości informacjami o działalności firm, które oferują usługi w zakresie pośrednictwa w uzyskiwaniu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, Biuro Informacyjne KRK uprzejmie wyjaśnia, że nie współpracuje z ww. firmami, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje wynikłe dla podmiotów, korzystających z usług takich firm.
 
Jednocześnie przypominamy, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2015.1036 j.t.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

Podkreślamy, że wyłącznie Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów na stronie internetowej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.
 
 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player