godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Punkt informacyjny KRK

Punkt informacyjny KRK

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego zlokalizowany jest w siedzibie budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 / Podwale 30 (wejście od ul. Podwale 30) pokój nr 90.

Dane kontaktowe:

ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław
tel:  71 33-69-362
fax: 71 74-82-979

Wnioski należy składać w pok. 90

Godziny przyjmowania wniosków:

poniedziałek        8:00 - 18:00
wtorek - piątek    8:00 - 15:00

Numer infolinii w sprawach dotyczących Krajowego Rejestru Karnego nr tel. 71 74-89-600


Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:
30 zł – za informację o osobie
30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania we wskazanym do tego miejscu.
Znaki opłaty sądowej można nabyć w kasach sądów powszechnych.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą na adres Punktu Informacyjnego KRK.
Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać pełnomocnictwo sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.Procedura uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez osobę przebywającą za granicą

Należy wypełnić i podpisać wniosek o „udzielenie informacji o osobie”, a następnie przesłać go na adres:

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Polandoraz wnieść opłatę o równowartości 30,00 PLN przelewem na konto:

NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
SWIFT (kod BIC): NBPLPLPW


dane banku:

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa


odbiorcą przelewu jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa


Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wpłaty.

W tytule przelewu należy wpisać „opłata za udzielenie informacji o osobie – imię i nazwisko osoby wnioskującej”. Należy również podać adres zwrotny, na który ma zostać wysłana udzielona odpowiedź.

Odpowiedź zostanie udzielona jak tylko wpłynie wniosek oraz zostanie potwierdzone dokonanie wpłata na konto.

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym od dnia 27 maja 2012 roku uległ zmianie sposób udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego na wniosek osoby (art. 7 ust.1 ustawy), będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska.

W związku z powyższym zaświadczenia obywateli państw UE będą wydawane wyłącznie przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie.

Obywatel UE może złożyć wniosek w każdym Punkcie Informacyjnym KRK na terenie Polski wskazując jednocześnie, na jaki adres ma zostać odesłana informacja z rejestru karnego chyba, że wyrazi wolę odbioru informacji w Punkcie Informacyjnym KRK w miejscu składania wniosku.

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

 

Krajowy Rejestr Karny (online)
opłata za informacje z KRK (online)- 20,00 zł

- utworzenie konta -https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web
- logowanie - https://ems.ms.gov.pl/login/1
- informacje -https://ems.ms.gov.pl/

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2014r. „w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego”

UWAGA: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI OSTRZEGA

W związku z napływającymi do Ministerstwa Sprawiedliwości informacjami o działalności firm, które oferują usługi w zakresie pośrednictwa w uzyskiwaniu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, Biuro Informacyjne KRK uprzejmie wyjaśnia, że nie współpracuje z ww. firmami, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje wynikłe dla podmiotów, korzystających z usług takich firm.
 
Jednocześnie przypominamy, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

Podkreślamy, że wyłącznie Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów na stronie internetowej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.
 
 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player