godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeZ dniem 1 kwietnia 2019 r. VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych został przeniesiony z ul. Joannitów 14 na ul. Szybką 6-10 50-421 Wrocław – tel. 71/74-82-010.

Ze względów technicznych w nowej siedzibie Sądu rozprawy nie będą nagrywane aż do odwołania.

Home Informacje Biegli sądowi

Biegli sądowi

INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ I KONFERENCJI

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, realizując cele statutowe, podjęło działania zmierzające do objęcia biegłych sądowych oraz innych osób (biegli ad hoc, eksperci, rzeczoznawcy itp.) pełniących funkcje biegłego w postępowaniach procesowych, ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

W 2017 roku nastąpiła zmiana kwoty bazowej, która obecnie wynosi 1 789,42 zł. - Dz. U. 2017 r. poz. 108 art.9 ust.1 pkt 2a ustawy budżetowej. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym i karnym nie uległo zmianie - Dz. U. z 2013 r. poz. 518; Dz. U. z 2013 r. poz. 508.
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego

Pobierz kwestionariusz osobowy dla biegłych sądowych

Pobierz wzór oświadczenia o korzystaniu z praw cywilnych i obywatelskich

Kandydat na biegłego musi spełniać następujące warunki:
  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • ukończyć 25 lat życia,
  • posiadać praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi, nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności dla której ma być ustanowiony,
  • dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
  • wyrazić zgodę na ustanowienie jej biegłym

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Kandydat winien złożyć oryginały dokumentów wraz z ich kserokopiami (w celu ich potwierdzenia) w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. 05.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, dlatego lista biegłych sądowych jest udostępniana stronom i uczestnikom postępowania. Informujemy również, że na stronach Internetowych Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych dostępne są kontakty i linki do stron rzeczoznawców różnych dziedzin nauki i techniki
http://www.not.pl/org.html


Pobierz treść Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych


Orzeczenia sądowe związane z biegłymi

Wyciąg z wyroku NSA z dnia 04.06.2001 r. (II SA 1434/00)
  1. Biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, co znaczy, że jego specjalistyczna wiedza w zakresie ustanowienia musi być niepodważalna, a organy wymiary sprawiedliwości, dla których biegły ma sporządzać swoje opinie, muszą mieć absolutne zaufanie do osoby biegłego w zakresie jego wiedzy.
  2. Używanie tytułu biegłego sądowego w innych działaniach (poza opiniami na zlecenie uprawnionych podmiotów), jest bezprawne i dyskredytuje daną osobę w stopniu pozwalającym uznać, iż nie daje ono rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego.

Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego. Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań. Wynika to z przepisów art. 8 i 126 ustawy z dnia 20.06.1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015.133 ze zm.), art. 278-291 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 193-203 i art. 318 Kodeksu postępowania karnego.

Z przepisów tych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych (art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc), ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art. 284 kpc).

Jest to oczywiste zważywszy, iż biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, a sporządzona przez niego opinia stanowi dowód w postępowaniu przed sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości.

Z przytoczonych powyżej względów osoba biegłego sądowego nie może nasuwać jakichkolwiek podejrzeń nierzetelności czy stronniczości, a sporządzona przez niego opinia - braku posiadania wiedzy specjalistycznej na najwyższym zawodowym poziomie.

Należy zatem stwierdzić, że zgodnie z § 15 powołanego na wstępie rozporządzenia, ustanowienie biegłym sądowym uprawnia do wydania opinii na zlecenie sądu oraz organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, a wydając opinię, biegły używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu, przy którym został ustanowiony.

W ten sposób jednoznacznie określony został krąg podmiotów, wobec których biegły sporządzając opinię może używać tytułu biegłego sądowego.

Tezę tę podzielił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22.04.1996 r. (sygn. akt II PRN 30/96, OSNAP z 1997 r. z. 2, poz. 28) oraz wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (np. w orzeczeniu z dnia 20.08.1998 r. - sygn. akt II SA 992/98). Naczelny Sąd Administracyjny w przytoczonym orzeczeniu stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem i jednolitą linią orzecznictwa, biegły sądowy może używać tego tytułu tylko wówczas, gdy sporządza opinie dla określonego w przepisach kręgu podmiotów. Używanie tytułu biegłego sądowego w innych działaniach jest bezprawne i dyskredytuje daną osobę w stopniu pozwalającym uznać, iż nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego (wymóg § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia).

Nadmienić należy, że biegły sądowy przed objęciem funkcji - zgodnie z § 4 rozporządzenia - składa ślubowanie zobowiązujące go do przestrzegania prawa.


I N F O R M A C J E:


 

Wykazy:

 

Informujemy o przerwie w wykonywaniu obowiązków biegłego, Henryka Szemborskiego od dnia 8.08.2019 do 8.11.2019 r.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player