godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font sizeZ dniem 1 kwietnia 2019 r. VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych został przeniesiony z ul. Joannitów 14 na ul. Szybką 6-10 50-421 Wrocław – tel. 71/74-82-010.

Ze względów technicznych w nowej siedzibie Sądu rozprawy nie będą nagrywane aż do odwołania.

Home Informacje Lekarze sądowi

Lekarze sądowi

Instytucję lekarza sądowego normuje ustawa z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 2007.123.849), która weszła w życie od dnia 1.02.2008 r. Na podstawie ustawy, lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego (art. 2 ustawy).

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

 • ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ma nieposzlakowaną opinię,
 • uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
 • ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia,
 • nie jest wobec niego prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • o przestępstwo związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym,
 • w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego. Wydanie zaświadczenia przez lekarza sądowego następuje po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną. Wydane zaświadczenia podlegają rejestracji w rejestrze wystawionych zaświadczeń, prowadzonym przez lekarza sądowego. Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydanie zaświadczenie w wysokości 100 zł, a w przypadku konieczności dojazdu do uczestnika postępowania lekarzowi sądowemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (art. 18 ustawy).

Prezes sądu okręgowego na wniosek organu uprawnionego może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia:

 • w razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego, jeżeli zaświadczenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów (art. 19 ustawy),
 • jeżeli zaświadczenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów (art. 19 ustawy).

Planowane urlopy lekarzy sądowych:

 • Jan Węgiel - urlop wypoczynkowy od 9.09. do 18.09.2019 r.

W związku z dużą ilością osób zgłaszających się do lekarza sądowego Marcina Murmyło, wskazane jest wcześniejsze zarejestrowanie wizyty pod numerem telefonu: +48 667 535 050

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player