godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Instytucje

Ważne instytucje

Sądy i trybunały

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.trybunal.gov.pl/

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
http://www.nsa.gov.pl

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
http://www.wroclaw.sa.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
http://www.wroclaw.wsa.gov.pl/

Krajowa Rada Sądownictwa
http://www.krs.pl

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
http://ies.krakow.pl//p>

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
http://www.iustitia.pl

Instytucje wymiaru sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://ms.gov.pl/

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu
http://www.wroclaw.pa.gov.pl/

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
http://www.prokuratura.wroclaw.pl

Strona Adwokatury Polskiej
http://www.nra.pl/

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu
http://www.ora.wroc.pl

Krajowa Izba Radców Prawnych
http://www.kirp.pl/

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
http://www.oirp.wroclaw.pl/

Notariat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.krn.org.pl/

Izba Notarialna we Wrocławiu
http://www.wroclaw.notariat.info.pl    SZUKAJ NOTARIUSZA

Serwis Komorników Sądowych
http://www.komornik.pl/

Izba Komornicza we Wrocławiu
http://www.izba.wroclawska.komornik.pl/

Inne

Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
http://www.udskior.gov.pl/

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
http://www.forensic.umed.wroc.pl

 

Proces legislacyjny

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.senat.gov.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.prezydent.pl

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl/

 

Serwisy prawnicze

Lex - Polski Serwer Prawa
http://www.prawo.lex.pl

Dom Wydawniczy ABC
http://www.abc.com.pl

LexisNexis
http://www.lexisnexis.pl

C.H. Beck
http://www.beck.pl

Infor
http://www.infor.pl

Europejskie serwisy prawa

Portal Unii Europejskiej
http://europa.eu/index_pl.htm

Publiczny rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/home/welcome.htm?language=pl

Dokumenty Komisji Europejskiej
https://europa.eu/european-union/documents-publications_pl

Wyszukiwarka orzeczeń TS
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl

Wielojęzykowy bank terminów Komisji Europejskiej
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/962&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

 

Organizacje międzynarodowe

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych
http://www.un.org/

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
http://www.icj-cij.org/

Rada Europy
http://www.coe.int/

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie 
http://unic.un.org.pl/prawa-czlowieka/index/3218


Europejski Trybunał Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int/

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/aktualnosci4

Unia Europejska
http://europa.eu/index_pl.htm

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
https://www.ombudsman.europa.eu/pl/home

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
http://ec.europa.eu/polska/information/eu_institutions/european_court_justice/index_pl.htm

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Komitet Regionów
https://cor.europa.eu/en

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczyny
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home

Parlament Europejski
https://www.europarl.europa.eu/portal/en

Rada Unii Europejskiej
https://www.consilium.europa.eu/en/

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/

Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player