godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Wykaz programów leczniczych...

Udostępnianie informacji publicznej oraz zasady publikacji informacji


Udostępnianie informacji na wniosek
w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
 2. Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.
 3. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny.
 4. Informacja, o której mowa w punkcie 3., udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 5. Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.
Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Sąd zastrzega prawo pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
 1. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, i inne).
 2. Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.
 3. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
 4. W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych obowiązują inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualnej odpłatności. W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawie niepodlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.

 

Zasady publikacji informacji:

Informacje zawarte na niniejszych stronach internetowych realizowane są na podstawie:
 • ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozporządzenie zmienia dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.


Niniejszy serwis (Serwis), na który składa się m. in. system zarządzania treścią (CMS), bazy danych wraz z ich organizacją oraz układ stron wraz z elementami graficznymi (layout),
jest chroniony prawem autorskim i innymi prawami na dobrach niematerialnych (własność intelektualna). W związku z tym, wszystkie prawa (w tym autorskie) do Serwisu są zastrzeżone. W szczególności niedozwolone jest modyfikowanie lub powielanie Serwisu w jakiejkolwiek postaci bez pisemnej zgody Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Nie dotyczy to jednak tych treści Serwisu, które stanowią informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player