godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font sizeZ dniem 1 kwietnia 2019 r. VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych został przeniesiony z ul. Joannitów 14 na ul. Szybką 6-10 50-421 Wrocław – tel. 71/74-82-010.

Ze względów technicznych w nowej siedzibie Sądu rozprawy nie będą nagrywane aż do odwołania.

Home Informacje Doradcy restrukturyzacyjni

Doradcy restrukturyzacyjni

Zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji doradcy restrukturyzacyjnego, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U.2016.883-j.t.).

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności:

 1. syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344-j.t.) oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508-j.t.);
 2. zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360-j.t.).
   

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego.

 

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Sposób organizacji egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, szczegółowe czynności Komisji Egzaminacyjnej i jej przewodniczącego oraz wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej wnoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2188).


Lista osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player