• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Informacje Doradcy restrukturyzacyjni

Doradcy restrukturyzacyjni

Zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji doradcy restrukturyzacyjnego, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz.776 ze zm.).


Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności:
1. syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2015.233 ze zm.) oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015.978 ze zm.);
2. zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.2014.101 ze zm.).

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego.

 

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Sposób organizacji egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, szczegółowe czynności Komisji Egzaminacyjnej i jej przewodniczącego oraz wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej wnoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2188).


Lista osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player