• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje Syndycy

Syndycy

Wymogi dotyczące syndyków określa ustawa z dnia 15.06.2007 r. - o licencji syndyka (Dz.U. 07.123.850), która weszła w życie dnia 10.10.2007 r. Określa zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z licencji (art. 1 ustawy).

Licencję syndyka może uzyskać osoba fizyczna, która:
1.  ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2.  zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka;
3.  ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4.  ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
5.  posiada nieposzlakowaną opinię;
6.  w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1;
7.  nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
8.  nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
9.  nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
10. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;
11. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka.

Ponadto do ustalania zdolności do wykonywania czynności syndyka, ze względu na stan zdrowia, o której mowa w ust. 1 pkt 11, stosuje się odpowiednio przepisy o ustroju sądów powszechnych regulujące zakres i sposób przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego. (art. 3 ustawy).

Instytucję syndyka regulują:
1.  Ustawa z dnia 15.06.2007 r. - o licencji syndyka Dz. U.07.123.850,
2.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.02.2008 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka - Dz.U.08.37.206.
3.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.02.2008 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej - Dz.U.08.37.207.
4.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.02.2008 r. w sprawie wzoru dokumentu licencji syndyka oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za wydanie dokumentu licencji syndyka - D.U.0837.208.
5.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1.04.2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka - Dz.U.05.68.605.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player