• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje Mediatorzy

Mediatorzy

Informacje w sprawach mediacji:

Na stronie www.ms.gov.pl

Nadzór nad sprawami związanymi z mediacjami sprawuje Departament Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Mediacje transgraniczne: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Mediatorzy w sprawach cywilnych

W związku z wejściem w życie z dniem 10 grudnia 2005 r. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005, Nr 172 poz. 1438), w celu usprawnienia i przyspieszenia postępowania cywilnego, do prawa procesowego cywilnego wprowadzono instytucję mediacji. Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 18315 k.p.c). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywać też będzie bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k.c). Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego i nie prowadzi listy takich mediatorów. Wybór osoby mediatora pozostawiono stronom. Wyjątek wprowadzono tylko w tych przypadkach, gdy do mediacji kierować strony będzie sąd. W tych sprawach sąd, dla przyspieszenia postępowania może wyznaczyć mediatora (art. 183 9 k.p.c). Mediatorem w sprawach cywilnych może być zasadniczo każdy, mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w pełni z praw publicznych (art. 183 2 § 1 k.p.c). Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów, a informacje o listach stałych mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazują prezesowi sądu okręgowego (art. 183 2 § 3 i 4 k.p.c). Mediatorami mogą być również osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno -konsultacyjne, zgodnie z art. 436 § 3 k.p.c.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów

Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów

Wykaz dokumentów

Druk oświadczenia

Lista stałych mediatorów przy SO we Wrocławiu - stan na dzień 14-07-2016 r.

Lista ośrodków prowadzących listy mediatorów - aktualizacja 10-06-2016 r.


Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020)

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
3. ukończyła 26 lat;
4. biegle włada językiem polskim;
5. nie była karana za przestępstwo umyślne;
6. posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków

Wykaz dokumentów - mediacje w sprawach karnych.

Kwestionariusz osobowy - mediacje w sprawach karnych.

 

Lista mediatorów - mediacje karne - aktualizacja 23-06-2016 r.


Mediatorzy w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591)

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:
1. ukończyła 26 lat,
2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
7. odbyła szkolenie dla mediatorów.

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:
1. Czynny zawodowo
a. sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
b. adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
c. komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
d. funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
e. pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
f. pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
2. Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym. W przypadku gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Wykaz dokumentów - mediacje w sprawach nieletnich

Kwestionariusz osobowy - mediacje w sprawach nieletnich

 

Lista mediatorów - mediacje nieletnich - aktualizacja 23-06-2016 r.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player