godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Skargi, wnioski, petycje

Petycje

 

 • Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

 • Petycję składa się w formie pisemnej drogą pocztową lub osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu (hol główny Sądu Okręgowego – wejście od ul. Sądowej 1), drogą elektroniczną na adres Sądu lub poprzez platformę ePUAP.

 • Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję oraz podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 • Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Sądu imienia
  i nazwiska lub nazwy podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego jest składana.

 • Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie
  3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 • Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej – pocztą albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 • Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 • Na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz dodatkowe dane dotyczące przebiegu postępowania, zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach zamieszczona jest zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w poszczególnych latach. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

 

ROK 2015

W roku 2015 do Sądu Okręgowego we Wrocławiu nie wpłynęły żadne petycje.

ROK 2016

 

Lp.

Data złożenia

Znak

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan aktualny

1.

13-07-2016

VI W-052-91/16

-

Publikacja w BIP Sądu Okręgowego we Wrocławiu  informacji w przedmiocie paramentów sprzętu informatycznego - drukarek
i urządzeń wielofunkcyjnych zakupionych w 2015 r. w postępowaniu ZP-10/2015, prowadzonym przez Sad Apelacyjny w Krakowie Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

ODWZOROWANIE CYFROWE PETYCJI

31 sierpnia 2016 r.-odpowiedź na petycję – nie uwzględniono.

 

ROK 2017

 

Lp.

Data złożenia

Znak

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan aktualny

1.

16.01.2017 r.

 

 

VI W-051- 20/17

Wnoszący petycję nie wyraził zgody na ujawnienie swoich  danych osobowych

 

Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych

 

ODWZOROWANIE CYFROWE PETYCJI

Petycja wielokrotna

Czas oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy

31.01.2017r.

31.01.2017r.-materiały informacyjne przekazano Sędziom okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Skan odpowiedzi z dnia 31.01.2017r.

2. 22.12.2017 VI W051-419/17

Wnoszący petycję nie wyraził zgody na ujawnienie swoich danych osobowych

 

Petycja dotycząca zapoznania Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z materiałami o tematyce związanej z kredytami hipotecznymi waloryzowanymi /indeksowanymi kursami walut obcych

 

ODWZOROWANIE CYFROWE PETYCJI

Sprostowanie

19.12.2017r.- materiały informacyjne przekazano Sędziom okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu
20.12.2017 r. uwzględnienie petycji.

 

 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player