godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Informacje dla kandydatów ubiegających się o wpis do wykazu mediatorów uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

 

Postępowanie mediacyjne oraz instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.05.2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z dn. 25.05.2015 r., poz. 716).

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która:

1. zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka;

2. zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1–7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.05.2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych – Dz.U. z dn. 25.05.2015r., poz. 716;

3. posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego;
4. została wpisana do wykazu.

 

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3. ukończyła 26 lat;

4. zna język polski w mowie i piśmie;

5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;

7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;

8. została wpisana do wykazu.

 

Wykaz dokumentów, które powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o wpis do wykazu:

1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych (druk do pobrania);

2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

3. kopię statutu;

4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzanie postępowania mediacyjnego;

5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu;

6. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Wykaz dokumentów, które powinna złożyć osoba ubiegająca się o wpisanie do wykazu mediatorów w sprawach karnych:

1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych (druk do pobrania)

2. oświadczenie (druk do pobrania):

 • o ukończeniu 26 lat;
 • o korzystaniu w pełni z praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • o tym, że kandydat ubiegający się o wpis nie jest czynnym zawodowo sędzią, prokuratorem, asesorem prokuratorskim, aplikantem wymienionych zawodów, ławnikiem, referendarzem sądowym, asystentem sędziego, asystentem prokuratora oraz funkcjonariuszem instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw;
 • o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (druk do pobrania)

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego – adres:

Wrocław, ul. Podwale 30, parter, pok. 90

 • odpis dokumentów potwierdzających umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • opinie, rekomendacje, referencje, listy polecające itp. wskazujące na rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową w kwocie 10 zł można uiścić w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (pokój 20, parter) lub na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia:

PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić:

 • czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor prokuratorski;
 • aplikant wymienionych wyżej zawodów;
 • ławnik;
 • referendarz sądowy;
 • asystent sędziego;
 • asystent prokuratora;
 • funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.

 

Dokumenty można złożyć:

 • osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu ul. Sądowa 1 (pok. 326, III piętro)
 • nadesłać pocztą na adres: Sekretariat Prezesa, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław.

Uwaga: Prezes Sądu Okręgowego w razie wątpliwości co do treści lub autentyczności załączonych dokumentów może żądać okazania oryginałów dokumentów załączonych do wniosku
 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player