godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Informacje dla kandydatów ubiegających się o wpis do wykazu mediatorów uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich

 

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.).

Do przeprowadzania postępowania mediacyjnego uprawniona jest instytucja, która została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie:

 • mediacji,
 • resocjalizacji,
 • poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej,
 • diagnozy psychologicznej,
 • profilaktyki przestępczości,
 • ochrony wolności i praw człowieka.

Instytucją uprawnioną do przeprowadzania postępowania mediacyjnego jest również Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, utworzony na podstawie odrębnych przepisów, który nie podlega wpisowi do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1.
Postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, który powinien odpowiadać warunkom określonym w § 4 pkt 1-7.

Instytucja ubiegająca się o wpis do wykazu zobowiązana jest złożyć:

1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich (druk do pobrania);

2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

3. kopię statutu;

4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzanie postępowania mediacyjnego;

5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu;

6. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

1. ukończyła 26 lat;

2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;

3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;

4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;

5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;

6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;

7. odbyła szkolenie dla mediatorów, o którym mowa w § 8.

 

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

1. czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw;
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny;
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii;
 • funkcjonariusz i pracownik służby więziennej;
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego;
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz.

2. ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy

 

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna przedłożyć następujące dokumenty:

1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich (druk do pobrania);

2. oświadczenie (druk do pobrania):

 • o ukończeniu 26 lat;
 • o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
 • że osoba ubiegająca się o wpis nie jest:

          a. czynnym zawodowo funkcjonariuszem/pracownikiem/aplikantem, o których mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.,
          b. ławnikiem sądowym w czasie trwania kadencji oraz społecznym kuratorem sądowym,

3. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (druk do pobrania) - zaświadczenie można uzyskać w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu:

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
Wrocław, ul. Podwale 30, parter, pok. 90

4. odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;

5. odpis dyplomu/świadectwa ukończenia szkolenia dla mediatorów;

6. odpis dokumentów obrazujących posiadane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;

7. odpis dokumentów wskazujących na posiadaną wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;

8. opinie, rekomendacje, referencje, listy polecające itp. wskazujące na rękojmię należytego wykonywania obowiązków;

9. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

 

W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów, należy okazać oryginały dokumentów do wglądu, bądź przedłożyć kopie poświadczone notarialnie.

Opłatę skarbową w kwocie 10 zł można uiścić w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (pokój 20, parter) lub na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia:

PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Dokumenty można złożyć:

 • osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu ul. Sądowa 1 (pok. 326, III piętro)
 • nadesłać pocztą na adres: Sekretariat Prezesa, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław.

Uwaga: Prezes Sądu Okręgowego w razie wątpliwości co do treści lub autentyczności załączonych dokumentów może żądać okazania oryginałów dokumentów załączonych do wniosku.
 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player