godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Skargi, wnioski, petycje

Skargi i wnioski

Spis treści
Skargi i wnioski
Skarga konstytucyjna
Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania...
Skarga do Europejskiego trybunału Praw Człowieka
Wszystkie strony

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu zgodnie z treścią art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 41a § 2-4 oraz art. 41b powyższej ustawy sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną jednostek organizacyjnych w kierowanym przez niego sądzie oraz nad sądami rejonowymi  na obszarze właściwości sądu okręgowego.

W ramach tego nadzoru Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu przyjmuje
oraz rozpatruje skargi i wnioski, które nie mogą wkraczać w decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły sąd.

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Powyższe uregulowania określają zakres i zasady składania rozpoznawania skarg
w następujący sposób:

  • skargi i wnioski przyjmują pracownicy biura podawczego,
  • skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu,
  • na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie,
  • jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania; wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia,
  • w przypadkach, o których mowa w art. 41a § 3 i art. 41 d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, organ zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę o przekazaniu skargi lub wniosku,
  • jeżeli skarga lub wniosek podlega rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego je wniesiono, rozpatruje je w zakresie należącym do jego właściwości, a w pozostałej części przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi, przesyłając kopię skargi lub wniosku,  
  • skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
Skargi i wnioski przyjmowane są przez Prezesa Sądu Okręgowego w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do godz. 17:00.
Na spotkania z Prezesem Sądu Okręgowego we Wrocławiu należy umawiać się za pośrednictwem VI Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego we Wrocławiu pok. 301, tel. 071 37-04-286.

Skargi należy kierować na adres:
Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
lub drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player