godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, informujemy:

Administratorami przetwarzanych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu danych osobowych:

 1. sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,
 2. referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,
 3. biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,
 4. kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2

- są Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych poza postępowaniami sądowymi jest Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu lub Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu, każdy w zakresie realizowanych zadań.

 

Dane kontaktowe Administratorów Danych Osobowych:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu:

ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław, tel.: 71 37 04 500

Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu: 

ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 71 37 04 201

Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 71 37 04 309

Minister Sprawiedliwości:

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 22 52 12 888

  

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pisemnie pod adresem ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław lub pod numerem telefonu: 71 37 04 215.

 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

 1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 3. prowadzenia procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
 4. realizacji umów cywilnoprawnych,
 5. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 6. prowadzenia sprawozdawczości,
 7. prowadzenia działalności finansowej,
 8. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 9. sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
 10.  realizacji zadań z zakresu działalności ławników, biegłych, lekarzy sądowych i mediatorów,
 11.  przeprowadzania kontroli i audytów,
 12.  realizacji szkoleń,
 13.  realizacji praktyk i staży,
 14.  udostępniania informacji publicznej,
 15.  rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
 16. udzielania informacji telefonicznych uprawnionym osobom,
 17.  zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

 

 

Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO lub odpowiednio art. 13, 14 uDODO.

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo 
  to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
 2. usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 3.  ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone 
  na podstawie odrębnych przepisów,
 4. wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych 
  są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi:

 1. do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 53-330 Wrocław, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu  w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
 2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu poza postępowaniem sądowym, w ramach działalności administracyjnej sądu, narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 Zautomatyzowane podejmowane decyzji:

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Udostępnianie danych oraz zamiar przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych:


Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.

Szczegółowe klauzule informacyjne zamieszczone są poniżej.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player