godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO), informujemy:

Administratorami przetwarzanych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu danych osobowych:

 • sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,
 • referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,
 • biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,
 • kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2

są Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych poza postępowaniami sądowymi jest Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu lub Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu, każdy w zakresie realizowanych zadań.

 

Dane kontaktowe Administratorów Danych Osobowych:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
tel.: 71 37 04 500

Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu
ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 71 37-04-201

Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu
ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 71 37-04-309

Minister Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 22 52-12-888

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pisemnie pod adresem ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław lub pod numerem telefonu: 71 37-04-215.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 • prowadzenia procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
 • realizacji umów cywilnoprawnych,
 • realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia sprawozdawczości,
 • prowadzenia działalności finansowej,
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 • sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
 • realizacji zadań z zakresu działalności ławników, biegłych, lekarzy sądowych i mediatorów,
 • przeprowadzania kontroli i audytów,
 • realizacji szkoleń,
 • realizacji praktyk i staży,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
 • udzielania informacji telefonicznych uprawnionym osobom,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

 

Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO lub odpowiednio art. 13, 14 uDODO.

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
 • usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 • ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi:

 1. do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna, 53-330 Wrocław, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
 2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu poza postępowaniem sądowym, w ramach działalności administracyjnej sądu, narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Zautomatyzowane podejmowane decyzji:

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

Udostępnianie danych oraz zamiar przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.

 

Szczegółowe klauzule informacyjne zamieszczone są poniżej:

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player