godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Aktualności
Aktualności

Informacja dot: sygn. akt III K 363/19

Sąd Okręgowy III Wydział Karny we Wrocławiu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, iż w dniach:

20-05-2020 r. o godz. 09:30

17-06-2020 r. o godz. 09:30

15-07-2020 r. o godz. 09:30

w sali nr 101 w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przy ul. Sądowa 1

odbędzie się rozprawa główna w sprawie przeciwko Markowi Koszów i innym, oskarżonym o czyn z art. 258 § 1 kk i inne, sygn. akt III K 363/19.


POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH POKRZYWDZONEGOW POSTĘPOWANIU KARNYM
Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, jest po-krzywdzonym w postępowaniu karnym (art. 49 § 1)
1). Przedstawiciel lub opiekun pokrzywdzonego małoletniego, całko-wicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego może wykonywać jego prawa (art. 51). Osoba najbliższa lub pozostająca na utrzymaniu zmarłego pokrzywdzonego może wykonywać jego prawa (art. 52).
W postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu pokrzywdzony jest stroną procesową (art. 299 § 1). W postępowaniu sądowym może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli tego zażąda do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 53 i art. 54 § 1). W związku z tym pokrzywdzonemu przysługują wymienione poniżej uprawnienia:
1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Nie można mieć więcej niż trzech pełnomocników jednocześnie. W zależności od wyniku procesu kosztami wy-najęcia pełnomocnika może zostać obciążony oskarżony (art. 627–629). Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, sąd może wyznaczyć pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1, art. 87 § 1 i § 2, art. 88). W postępowaniu sądowym, na żądanie pokrzywdzonego i bez względu na jego sytuację majątkową, sąd wyznacza mu pełnomocnika z urzędu; w zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może zostać obciążony kosztami wyznaczenia takiego pełnomocnika (art. 87a).
2. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza, przy przesłuchaniu lub zapoznaniu z treścią dowodu, jeżeli pokrzywdzony nie mówi po polsku, a także – w razie potrzeby – jeżeli jest on głuchy lub niemy (art. 204 § 1 i § 2).
3. Prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa lub dochodzenia oraz zażalenia na bezczynność, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przestępstwie nie został on powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1, § 1a i § 3, art. 325a § 2).
4. Prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, np. o przesłuchanie świadka, uzyskanie dokumentu, dopuszczenie opinii biegłego (art. 315 § 1, art. 325a § 2). Jeżeli istnieje obawa, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, pokrzywdzony może wystąpić o jego przesłuchanie przez sąd lub zwrócić się do prokuratora o przesłuchanie świadka w tym trybie (art. 316 § 3).
5. Prawo do udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego oraz w czynnościach, których nie można powtórzyć na rozprawie, w tym także w przeprowadzeniu dowodu. W czynnościach tych może również uczestniczyć pełnomocnik pokrzywdzonego (art. 315 i art. 316). W szczególnie uzasadnionym wypadku można odmówić dopuszczenia pokrzywdzonego i pełnomocnika do czynności ze względu na dobro postępowania (art. 317 § 2). Pokrzywdzonemu przysługuje zwrot kosztów stawiennictwa na wezwanie (art. 618a–618e i art. 618j). W wypadku wezwania do osobistego stawiennictwa, usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Inne zwolnienie jest niewystarczające (art. 117 § 2a).
6. Prawo do udziału w przesłuchaniu biegłego oraz prawo do zapoznania się z jego pisemną opinią (art. 318).
7. Prawo dostępu do akt sprawy, do sporządzania odpisów i kopii. Można odmówić dostępu do akt ze względu na ważny interes państwa lub dobro postępowania (art. 156 § 5).
8. Prawo do złożenia wniosku o zapoznanie się z materiałami śledztwa lub dochodzenia przed jego zakończeniem. W trakcie tych czynności pokrzywdzonemu może towarzyszyć pełnomocnik (art. 321 § 1 i § 3, art. 325a § 2).
9. Prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z podejrzanym (art. 23a). Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
1)        Jeżeli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).
10. Prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie aż do zamknięcia przewodu sądowego (art. 49a).
11. Prawo do złożenia wniosku o umorzenie postępowania karnego o przestępstwo zagrożone karą nie wyższą niż 3 lata pozbawienia wolności, o przestępstwo przeciwko mieniu zagrożone karą nie wyższą niż 5 lat pozbawienia wolności oraz o opisane w art. 157 § 1 Kodeksu karnego uszkodzenie ciała inne niż ciężkie, jeżeli sprawca, który nie był wcześniej skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, przed rozprawą naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie (art. 59a Kodeksu karnego).
12. Prawo do otrzymania informacji o uchyleniu tymczasowego aresztowania stosowanego wobec podejrzanego lub o jego ucieczce z aresztu śledczego (art. 253 § 3).
13. Prawo do złożenia zażalenia na każdą czynność naruszającą prawa pokrzywdzonego (art. 302 § 2, art. 459).
14. Pokrzywdzony będący obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej może się ubiegać o państwową kompensatę na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z późn. zm.).
15. Adres miejsca zamieszkania i adres pracy pokrzywdzonego nie są ujawniane w aktach sprawy. Można je ujawnić tylko wyjątkowo (art. 148 § 2a–2c).
16. W razie zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub jego najbliższych, mogą oni otrzymać ochronę Policji na czas czynności procesowej, a jeżeli stopień zagrożenia jest wysoki, mogą oni otrzymać ochronę osobistą lub pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. Wniosek o udzielenie ochrony kieruje się do komendanta wojewódzkiego Policji za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo sądu (art. 1–17 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Dz. U. z 2015 r. poz. 21).
17. Pokrzywdzony i jego najbliżsi mogą otrzymać pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną w Sieci Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (art. 43 § 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).
18. Jeżeli sprawcy zakazano zbliżania się lub kontaktowania się z pokrzywdzonym, zakaz ten, na wniosek pokrzyw-dzonego, może być wykonywany także w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie europejskiego nakazu ochrony (art. 611w–611wc).
19. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego, wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.
Pokrzywdzony jest obowiązany:
1) wskazać adres dla doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 138);
2) podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 139).

Informacja dot odwołania od decyzji nr WBZ-DBO-AZS.5310.1.2020

Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny Zawiadamia o wniesieniu w dniu 19 marca 2020r. przez Pana Jana Bothodwołania od decyzji nr WBZ-DBO-AZS.5310.1.2020 z dnia 10 marca 2020r. o rozwiązaniu zgromadzenia.

Posiedzenie Rady Ławniczej z dnia 30 marca 2020 r. zostało odwołane

Posiedzenie Rady Ławniczej z dnia 30 marca 2020 r. zostało odwołane.

Wejście do Sądu Okręgowego, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków i Wrocławia-Śródmieścia tylko od strony ulicy Sądowej 1

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa od 16 marca br. do odwołania wejście do Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych dla Wrocławia-Krzyków i Wrocławia-Śródmieścia jest możliwe wyłącznie wejściem od ul. Sądowej 1.

Wejście od strony ul. Podwale 30 jest nieczynne.

Księgi wieczyste, Krajowy Rejestr Sądowy i Rejestr Zastawów

Informujemy, że z dniem 16 marca do 31 marca powyższe komórki są nieczynne dla interesantów obsługiwanych osobiście.

Komórki te pracują w normalnych godzinach i są dostępne za pomocą kontaktu telefonicznego i elektronicznego.

Jednocześni informujemy, że księgi wieczyste i KRS dostępne są elektronicznie

Działanie biur podawczych sądów w okresie stanu epidemii

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego uprzejmie informujemy, że biura podawcze Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych we Wrocławiu działają w ograniczonym zakresie tj.:

Biura Podawcze czynne są:

  1. W budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 w godzinach 8.00 – 12.00 dla Sądu Okręgowego i wszystkich Sądów Rejonowych okręgu wrocławskiego.
  2. W budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej przy ul. Świebodzkiej 5 w godzinach 10.30 – 14.30 dla tego Sądu oraz dla Sądu Okręgowego i pozostałych Sądów Rejonowych okręgu wrocławskiego.

Kasy sądu są nieczynne, płatności można dokonać w formie bezgotówkowej (przelewem) lub za pomocą systemu e-płatności (https://oplaty.ms.gov.pl).

 

W pozostałych siedzibach sądów wrocławskich biura podawcze i biura obsługi interesanta nie działają.


Prezes Sądu Okręgowego apeluje aby w działających biurach podawczych składać wyłącznie pisma pilne to jest:

  1. pisma w sprawach karnych aresztowych oraz dotyczące wykonania kary pozbawienia wolności;
  2. wnioski o zabezpieczenie w sprawach cywilnych-rodzinnych, cywilnych i gospodarczych;
  3. pisma procesowe w których upływa termin zakreślony przez sąd wzywający;
  4. apelacje i zażalenia.
  5. pozwy wyłącznie z wnioskami o zabezpieczenie.

Inne pisma będą przyjmowane, proszę jednak rozważyć czy ich składanie jest konieczne. Wszystkie pisma, w tym również wskazane wyżej mogą być wraz z załącznikami składane drogą elektroniczną to jest przez system e-PUAP lub też mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Prezes Sądu Okręgowego zwrócił się do sędziów o rozważenie możliwości nadawania biegu pismom złożonym elektronicznie (nie dotkniętych innymi brakami niż brak podpisu własnoręcznego)  w sytuacjach gdy tożsamość osoby podpisującej pismo elektronicznie nie budzi wątpliwości lub też wyznaczania realnych terminów umożliwiających uzupełnienie braków.

Możliwe jest również złożenie pisma drogą pocztową poprzez nadanie w działających placówkach pocztowych.

KRK - NIECZYNNE

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne, w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego od 16 marca br. wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów.
 
Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można skierować drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.
Szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl
Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków do Krajowego Rejestru Karnego znajdują się na stronie: htpps://www.gov.pl/web/sprawiedliwość/kontakt-krk


Strona 1 z 11

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player