• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Granty UE
Projekty

JUMAS

Projekt JUMAS jest finansowany przez Komisję Wspólnot Europejskich w ramach Programu Badawczo – Rozwojowego (R&D) Technologii Społeczeństwa Informacyjnego (IST). Konsorcjum JUMAS jest złożone z kilku podmiotów z państw europejskich, włączając w to Ministerstwa Sprawiedliwości, przedsiębiorstwa prywatne, uniwersytety i instytuty badawcze, umiejscowione we Włoszech, Niemczech, Grecji, na Węgrzech i w Polsce. W Projekcie JUMAS uczestniczy też polskie Ministerstwo Sprawiedliwości. W szczególności zaś w realizację tego dużego międzynarodowego przedsięwzięcia zaangażowany jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Głównym celem konsorcjum jest zaproponowanie rozwiązania opartego na technologiach innowacyjnych, które usunęłoby parę problemów, które obecnie dotykają wydziały karne sądów europejskich, a tym samym poprawienie efektywności codziennych czynności sądowych, takich jak: zapisywanie zeznań, udostępnianie informacji, przetwarzanie dokumentów, badanie dowodów, konsultowanie plików, itp. Celem projektu jest rozwinięcie zintegrowanego systemu pozyskiwania zapisów audio/ wideo zeznań złożonych w sądach, archiwizowanie niejednolitych ( heterogenicznych ) dokumentów, przetwarzanie informacji i zsynchronizowanie zapisów audio/wideo i tekstu. Wsparcie takiego systemu aplikacjami opartymi na technologiach Web zagwarantuje dostarczenie informacji do upoważnionych użytkowników (dopuszczonych zgodnie z prawem dostępu), w rzeczywistym czasie i poprzez przyjazny interfejs.

Konsorcjum projektowe jest obecnie na etapie procesu analizowania potrzeb i wymogów przyszłych użytkowników systemu JUMAS. Jest to fundamentalne zadanie dla projektu scentralizowanego na użytkownikach, takiego jakim ma być JUMAS. W tym celu została wybrana grupa prawników, pochodzących z różnych podmiotów ( Ministerstwa Sprawiedliwości, firmy prawnicze, uniwersytety, instytucje badawcze, itp.) w różnych państwach europejskich.

E-Sąd

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wspólnie z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) w okresie od kwietnia 2007 r. do grudnia 2009 r. uczestniczy w projekcie badawczym-rozwojowym, finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „E-Sąd – Informatyzacja postępowania cywilnego”, nr grantu R11 006 02.

Celem projektu jest opracowanie teoretycznej koncepcji informatyzacji postępowania cywilnego, jak również sporządzenie technicznej dokumentacji i prototypu portalu informacyjnego, wytworzonego przez przedsiębiorstwa z sektora IT, potrzebnych do pilotażowego, praktycznego wdrożenia w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Wypracowanie ogólnych założeń zastosowania środków komunikacji elektronicznej dla dokonywania czynności procesowych stron oraz ich pełnomocników i przedstawicieli ustawowych i czynności sądowych zostało poprzedzone studiami prawnoporównawczymi i uczestnictwem w konferencjach naukowych - krajowych i zagranicznych. Wypracowano również projekty zmian przepisów prawnych, dotyczących zastosowania nowych technologii w postępowaniu cywilnym.

Opracowana koncepcja informatyzacji oraz dogłębna analiza potrzeb były podstawą do zakupu urządzeń oraz oprogramowania, niezbędnych do przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia planu informatyzacji postępowania cywilnego.

Projekt poprzez wprowadzenie środków komunikacji elektronicznej oraz zastosowanie nowoczesnych technologii przyczyni się do znacznego usprawnienia pracy sądu i obniżenia kosztów postępowania sądowego.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player